Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2017-12-07

Armenian

2017 թ Երևանում «Կանթեղ» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները

Բեյրութի հայերի շրջանում»  հոդվածը։

2017-12-04

Armenian

2017 թ. Քիշնեևում հրատարակվել է Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի վարիչ

Ռուբեն Կարապետյանի՝  «Этносоциальный контекст

взаимосвязей родина-диаспора» հոդվածը:

2017-12-02

Armenian

2017 թ Երևանում «Գլոբուս» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցներ

Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի՝ «Սփյուռքի ներդրումային գործունեությունը Հայաստանում»

թեմատիկ հոդվածը։

2017-12-01

Armenian

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ․ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Հայերի սոցիալական փոփոխությունները այլազգի միջավայրում»

թեմատիկ հոդվածը:

2017-11-04

Armenian

 2017 թ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունները

Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-11-04

Armenian

2017 թ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից Սյուզաննա

Բարսեղյանի՝ «Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում

էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-11-01

Armenian

2017 թ Երևանում «Կանթեղ» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Սոցիալական փոփոխությունները

Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների)»  հոդվածը։

2017-11-01

Armenian

 2017 թ․ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները

Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում» թեմատիկ հոդվածը։

Pages