2016-10-29

2016թ. Երևանում Վէմ Համահայկական հանդեսում հրատարակվել է

սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից Սյուզաննա

Բարսեղյանի՝ «Հայկական մամուլի դերը սփյուռքում. Լոս Անջելեսի

«Ասպարեզ, Թեհրանի «Ալիք» և Մոսկվայի «Ноев Ковчег» թերթերի

2005-2010 թթ. հրապարակումների համեմատական քննություն»

թեմայով հոդվածը:

Armenian