Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ

Image

(Թիմային մենագրություն) Պատ. խմբագիր՝ Ռ.Ս.Կարապետյան
Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N7
Երևան, <<Գիտություն>>, 2014
Armenian