Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները

Image

Պատ. խմբագիրներ՝ Ռ. Կարապետյան, Ս. Բարսեղյան
Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն N9
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ., 2015

Armenian