2014-12-27

Image

2014 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ «Ցեղասպանության 

ականատեսների հուշեր» գիրքը՝ երեք լեզուներով

(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), որտեղ

ներկայացված են Հայոց ցեղասպանության 

հինգ վերապրածների հուշերը: 

Armenian