2017-12-24

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ․ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սյուզաննա Բարսեղյանի՝ «Հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունները

սփյուռքի մամուլում» թեմատիկ հոդվածը։

Armenian