2019-10-18

2019 թ-ի հոկտեմբերի 18-ին  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող

ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում կայացավ

Սոնա  Ներսիսյանի «Սոցիալական ցանցի դերը Հայկական Սփյուռքում

(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)»Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ

պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Armenian