2018-11-20

2018 թ. նոյեմբերին բաժնի աշխատակից Լուսինե Տանաջյանի կողմից

հրատարակվել է զեկույց «Սիրիահայերի ինտեգրման փորձառությունը  Հայաստանում.

խնդիրների հաղթահարման մեխանիզմներ» թեմայով:

Զեկույցը ներկայացվել է ՀՀ գերատեսչական մարմիններին:

Armenian