Լիբանանահայերն այսօր

 

Image

Պատ խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ, խմբագիրներ Ա Տագէսեան, Ս Բարսեղյան

Լիբանանահայերն այսօր Հայաստանի և Սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N11, Երևան-Բեյրութ

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն,  2019:

 

 

 

 

 

 

Armenian
Book and files: