2017-12-24

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունները հայկական սփյուռքում»

թեմատիկ հոդվածը։

Armenian