Սոնա Ներսիսյան

Armenian

Image

Ներսիսյան Սոնա -Կրտսեր գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Էլ. հասցե - sona.nersisyan2006@gmail.com

 

 

 

Գիտական հրապարակումները

 1. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջյան Լ.Ա.), 2019, Կալինինգրադի հայերի ինքնակազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, Երևան, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» հանդես, N1, էջ 168-179:
 2. Ներսիսյան Ս.Ա., 2019, Ընտանիքը սփյուռքահայերի արժեքային կողմնորոշումներում. Թեհրանի հայ համայնքի օրինակով, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, էջ 135-146:
 3. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջյան Լ.Ա.), 2018, Ինքնակազմակերպման գործընթացները կալինինգրադի հայերի շրջանում, Երևան, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» հանդես, էջ 234-241:
 4. Ներսիսեան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջեան Լ.Ա.), 2018, Թբիլիսիի հայ համայնքի ներկայ իրավիճակը, Պէյրութ, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հտր. ԼԸ (38), էջ 614-654:
 5. Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյրութի հայերի շրջանում, Երևան, «Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ», N3, էջ 167-173:
 6. Нерсисян С.А., 2017, Особенности формирования сетевых отношений в армянской диаспоре, Ереван “Вестник Арменоведения”, № 1, стр. 195-205.
 7. Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, Հնագիտությա և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, խմբ. Հ. Մելքումյան, Ռ. Հովսեփյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 195-209.
 8. Ներսիսյան  Ս.Ա.  (համահեղինակությամբ՝  Լուսինե  Տանաջյանի),  2015,  Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները, Սիրիահայերը Հայաստանում.ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 43-88:
 9. Ներսիսյան Ս.Ա., 2014, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլէթնիկ միջավայրում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 93-114;
 10. ՆերսիսյանՍ.Ա., 2014, Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատկությունները. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրինակով, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 85-94:
 11. Нерсисян С.А., 2013, Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении, Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, М., с. 192-217:
 12. Нерсисян С.А., 2013, Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей, ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700:
 13. Ներսիսյան Ս.Ա., 2013, Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211: