Հայաստանի քաղաքների բնակչության ձևավորումը

Image

Կարապետյան Ռ.Ս.
Հայաստանի քաղաքների բնակչության ձևավորումը
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N6
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2014
 

 

Armenian
Book and files: