Ռուսաստանի հայերը

Image

Հարությունյան Յու. Վ.
Ռուսաստանի հայերը
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն N10
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ., 2016
Armenian
Book and files: