Ռուբեն Կարապետյան

Armenian

 

Image

Ռուբեն Կարապետյանը սկսած 1972թ.-ից մինչև այժմ աշխատելով

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում, կազմակերպել և

ղեկավարել է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ուզբեկստանի

և ԱՄՆ-ի հայերի շրջանում էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ: 

Մասնագիտացմամբ Ռ. Կարապետյանն էթնոսոցիոլոգ է, գիտական

հետաքրքրությունների շրջանակներն են` Էթնոսոցիոլոգիա, քաղաքի սոցիոլոգիա, միգրացիա,

էթնոէկոնոմիկա, էթնիկ կոնֆլիկտներ, քաղաքական, էթնոմշակութային և սոցիալ-ժողովրդագրական

գործընթացներ, էթնիկ փոքրամասնությունների սեփական և այլէթնիկ միջավայրում:

Միգրացիայի թեմայով ունի մի շարք հրապարակված հոդվածներ և մենագրություններ:

Դասավանդել է միգրացիային առնչվող մի շարք առարկաներ Հայաստանի առաջատար

համալսարաններում: Ռ.Կարապետյանի դոկտորական ատենախոսության թեման

նույնպես վերաբերվում է միգրացիայի հարցերին:

 

Հրատարակություններ

Կարապետյան Ռ., 2012, Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության խնդիրրները. Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. Խնդիրներն և հեռանկարները. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ , Երևան,  էջ 12-26:

Կարապետյան Ռ.,  Նալբանդյան Կ., 2012, Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ , Երևան,  էջ156-184:

Կարապետյան Ռ., 2012, Վերջաբան, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  էջ 185-194:

Կարապետյան Ռ., 2012, Ներածություն. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  էջ 7-10:

Կարապետյան Ռ., 2014, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում, հայ էթնիկության ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները: Համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Երևան, Գիտություն,  էջ 15-22:

Կարապետյան Ռ., 2014, XX դարում հայերի տեղաբաշխման դինամիկան. Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, Գիտություն,  էջ 35-43:

Կարապետյան Ռ., 2015, Սիրիահայերը Հայաստանում. Ադապտացման և ինտեգրման խնդիրները, ուսումնասիրության նպատակները, մեթոդաբանությունը և հեռանկարները. Սիրիահայերը Հայաստանում. Ինտեգրման ուղիները, Երևան, Գիտություն, էջ 9- 25:

Կարապետյան Ռ., 2018, Հայ ընտանիքի հիմնախնդիրները սեփական և այլազգի միջավայրում: Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերը, Երևան, 2018,  էջ 12-21:

Կարապետյան Ռ., 2019, Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն  համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն  ՀՀ ԳԱԱ “Լրաբեր” Հասարակական գիտությունների, Երևան, N1 (653), էջ 170-181:

Կարապետյան Ռ., 2019, Սեփական և այլազգի միջավայրում բնակվող հայերի համեմատական ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները` հետազոտությունների խնդիրները և հեռանկարները"  ծրագրի մասին   Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս. )  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,   էջ 53-63:

Կարապետյան Ռ., 2019, Լիբանանահայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության նպատակները և մեթոդաբանությունը Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս. ) Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,  էջ 64-95:

Կարապետյան Ռ., 2019, Լիբանանի հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, (համահեղինակներ՝ Ս. Բարսեղյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. Ներսիսյան, Լ. Տանաջյան) Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա., Բարսեղյան Ս., )  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, էջ 96-168:

Карапетян Р., Арутюнян Ю., 2011, Об армянской диаспоре в России, Ереван, Гитутюн,  с.122-138.

Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р., 2013, Этносоциальная и экономическая составляющие взаимосвязей “родина-диаспора” , в: Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, М., и-т социальных наук, с. 191-217.

Карапетян Р.,  Нерсисян С., 2013, Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении в: Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р.  М., и-т социальных наук, с. 218-232.

Карапетян Р., 2013, Некоторые представления о структуре деятельности армян-предпринимателей в России, в: Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р. М., и-т социальных наук, с.175-190.

Карапетян Р., Барсегян А. 2013, Роль диаспоры в армяно-российских экономических отношениях Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р. М., и-т социальных наук,  с. 14-25.

Роль диаспоры в армяно-российских экономических отношениях в оценках, мнениях, комментариях экспертного сообщества Армении, в: Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей (соавтор А.Барсегян), Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р.  М., и-т социальных наук, 2013, с.134-174;

Карапетян Р. 2014, Этнокультурный контекст генетической структуры населения горо­дов Армении// Պատմաբանասիրական հանդես,  № 3, с.118-134.

Карапетян Р. 2017, Формирование новой армянской диаспоры, в:Этносоциология вчера, сегодня,  И-т этнологии и антропологии РАН, М., с. 383-387.

Карапетян Р., Ерзнкян  А., Предприниматели из диаспоры в Армении:опыт и перспективы этносоциологического исследования, в: Теория и практика институциональных преобразований в России, Сборник научных трудов ЦЭМИ, Вып.40, М. 2017, с.123-132.

Карапетян Р., Еганян Р.,  2017, Миграция и новая армянская диаспора: Материалы международной конференции “Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения, Материалы международной научной конференции  Кишинэу, 21 декабря 2017 -  Кишиневу, Международная организация по миграции, Миссия в Молдове, 2018, с. 89-101.

 Карапетян Р., 2017, “Этносоциальный контекст взаимосвязей диаспора-родина”, Материалы международной конференции “Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения, Материалы международной научной конференции  Кишиневу, 21 декабря 2017 -  Кишиневу, Международная организация по миграции, Миссия в Молдове, 2018, с. 455-465.

Старченко Р.А., Карапетян Р.С.,Остапенко Л.В.,Субботина И.А. 2018, Социально-демографические и этнокультурные ориентации молодежи Армении и России. (Программа международного исследования )  ՀՀ ԳԱԱ “Լրաբեր” Հասարակական գիտությունների,  N2 (653), էջ 170-181:

***

Կարապետյան Ռ., 2012, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Պատ. խմբ. Ռ, Կարապետյան, Երևան,  208 էջ:

Կարապետյան Ռ., 2013, Կյանքը գաղթի ճանապարհին, Հ.Թերզյան. Մի կյանքի պատմություն.  Երևան, Գիտություն, 2013, էջ 5-25:

Կարապետյան Ռ., 2013, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Երևան, Գիտություն, 220 էջ:

 Կարապետյան Ռ., 2014, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ.Պատ.խմբ. Կարապետյան Ռ.Երևան, Գիտություն,  184 էջ:

Կարապետյան Ռ., 2018, Հայկական համայնքները այսօր. Թեհրանի, Լոս-Անջելեսի, Բեյրութի, Փարիզի, Թբիլիսիի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Երևան, ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 252 էջ:

Կարապետյան Ռ., 2019,  Հայ ընտանիքը արդի մարտահրավերների համատեքստում. Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանի հիշատակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Պատ.խմբագիր Կարապետյան Ռ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,  232 էջ:

Կարապետյան Ռ., 2019, Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս.) Երևան-Բեյրութ, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,   170 էջ:

Карапетян Р., 2013, Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р.. М., и-т социальных наук, 249 с.

Карапетян Р.,  2014,  Формирование населения городов Армении. Этносоциологическое исследование. Ереван, И-во НАН РА, 410 с.

Карапетян Р.,  2015, Миграция и этносоциальные процессы в городах Армении. Автореферат докторской диссертации. Ереван, и-во Гитутюн, 34 с.

Карапетян Р., 2015, Миграция и этносоциальные процессы в городах Армении. Автореферат докторской диссертации. Ереван, Gitutyun, Yerevan, 2015, 34 c.

Карапетян Р., 2016, Российские армяне, Этносоциологическое исследование. Редколлегия: Ю.В.Арутюнян (ответственный редактор), Р.С.Карапетян, Л.В.Остапенко, Ереван, и-во Гитутюн,  304 с.

Karapetyan R., 2013, Migration in cities of Armenia. Ethnosociological Survey. Gitutun, Yerevan, p. 288.

Karapetyan R., 2014, Genocide eyewitnesses` memories,Gitutyun publishing house of the NAS RA, ed. R.Karapetyan Yerevan, Gitutyun,  p.282