Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը

ImageԿարապետյան Ռ.Ս.

Միգրացիան և  հայկական նոր սփյուռքը

(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ N5

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013

Armenian