Միգրացիան Հայաստանի քաղաքներում

Image

Կարապետյան Ռ.Ս.
Միգրացիան Հայաստանի քաղաքներում
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N3
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>, 2013
Armenian
Book and files: