Միգրացիան Հայաստանի քաղաքներում

Image

Կարապետյան Ռ.Ս.
Միգրացիան Հայաստանի քաղաքներում
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N3
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2013
Armenian
Book and files: