Հրապարակումներ

Armenian

Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները

Armenian

Image

Պատ. խմբագիրներ՝ Ռ. Կարապետյան, Ս. Բարսեղյան
Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն N9
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ., 2015

Հայաստանի քաղաքների բնակչության ձևավորումը

Armenian
ImageԿարապետյան Ռ.Ս.
Հայաստանի քաղաքների բնակչության ձևավորումը
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N6
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>, 2014

 

Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ

Armenian

Image

(Թիմային մենագրություն) Պատ. խմբագիր՝ Ռ.Ս.Կարապետյան
Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում.համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N7
Երևան, <<Գիտություն>>, 2014

Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ

Armenian

Image

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Կարապետյան, Կ.Նալբանդյան, Ս.Բարսեղյան
Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>, 2014
 

Միգրացիան Հայաստանի քաղաքներում

Armenian

Image

Կարապետյան Ռ.Ս.
Միգրացիան Հայաստանի քաղաքներում
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N3
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>, 2013

Pages