Հրապարակումներ

Armenian

Հայաստանի և Ռուսաստանի ժամանակակից երիտասարդությունը. սոցիալ-ժողովրդագրական և էթնոմշակութային կողմնորոշումներ. կոլեկտիվ մենագրություն

Armenian

Image

 

 

 

 

Պատ․ խմբագիրներ՝ Ստառչենկո Ռ. Ա., Կարապետյան Ռ․ Ս.

Հայաստանի և Ռուսաստանի ժամանակակից երիտասարդությունը. սոցիալ-ժողովրդագրական

և էթնոմշակութային կողմնորոշումներ. կոլեկտիվ մենագրություն

ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Մոսկվա-Երևան, 2020:

Լիբանանահայերն այսօր

Armenian

 

Image

Պատ խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ, խմբագիրներ Ա Տագէսեան, Ս Բարսեղյան

Լիբանանահայերն այսօր Հայաստանի և Սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N11, Երևան-Բեյրութ

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն,  2019:

Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում

Armenian

 

ImageՊատ․ խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ., խմբագիր՝ Բարսեղյան Ս.,

 Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում 

  (Հայ ընտանիքի ականավոր ուսումնասիրող, ազգագրագետ

Էմմա Կարապետյանի հիշատակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր)

 Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ, N 13, Երևան,

  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, 2019:

                           

 

Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները

Armenian

Image

Պատ. խմբագիրներ՝ Ռ. Կարապետյան, Ս. Բարսեղյան
Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն N9
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015

Հայաստանի քաղաքների բնակչության ձևավորումը

Armenian
ImageԿարապետյան Ռ.Ս.
Հայաստանի քաղաքների բնակչության ձևավորումը
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N6
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2014

 

Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ

Armenian

Image

(Թիմային մենագրություն) Պատ. խմբագիր՝ Ռ.Ս.Կարապետյան
Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում.համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ N7
Երևան, «Գիտություն», 2014

Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ

Armenian

Image

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Կարապետյան, Կ.Նալբանդյան, Ս.Բարսեղյան
Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2014
 

Pages