Հայ համայնքները այսօր

ImageԿարապետյան Ռ., Հայ համայնքները այսօր

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ, N 12

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, 2018

Armenian
Book and files: