Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում

Image Պատ․ խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ., խմբագիր՝ Բարսեղյան Ս.,

 Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում 

  (Հայ ընտանիքի ականավոր ուսումնասիրող, ազգագրագետ

Էմմա Կարապետյանի հիշատակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր)

 Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ, N 13, Երևան,

  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, 2019:

Armenian
Book and files: