Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում

ImageՊատ․ խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ., խմբագիր՝ Բարսեղյան Ս.,

 Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում 

  (Հայ ընտանիքի ականավոր ուսումնասիրող, ազգագրագետ

Էմմա Կարապետյանի հիշատակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր)

 Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ, N 13, Երևան,

  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, 2019:

Armenian
Book and files: