Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում

 

Image(թիմային մենագրություն) Պատ. խմբագիր` Ռ. Ս. Կարապետյան

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ N1

Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում

(Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ)

Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն, 2012

Armenian
Book and files: