Լուսինե Տանաջյան

Armenian

ImageՏանաջյան Լուսինե - գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Հեռախոս      (+374) 94 899 188

 

Գիտական հրապարակումներ

 1. Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), 2018, Թբիլիսիի հայ համայնքի ներկայ իրավիճակը, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», ԼԸ (38), էջ 614-654,
 2. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, N2. Հաբիտուս 2, Երևան, «Գիտություն», էջ 184-194,
 3. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների),  Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3., Երևան, էջ 174-180,
 4. Танаджян Л.А., 2017  Социальные изменения среди армян в инонациональной среде. Բանբեր Հայագիտության, № 1. Երևան, էջ 175-184,
 5. Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы), Этносоциология вчера и сегодня / Отв. ред. и сост.: Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, ст. 199-203,
 6. Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), 2015, Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները, Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» րատարկչություն, Էջ 43-88,
 7. Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 60-89,
 8. Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Պողոսյան Ա.),  2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրներ հետազոտությանը, Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291:
 9. Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով), Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 104-112,
 10. Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211
 11. Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Պատմական հիշողություն և էթնիկ մոբիլիզացիա: Ցեղասպանություն, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Էջ 68-93:

Մասնակցությունը գիտական, հետազոտական ծրագրերին

 1. «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտող
 2. «Թբիլիսիի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 3. «Փարիզի հայկական համայնքի ուսումանսիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 4. «Բեյրութի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 5. «Թեհրանի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 6. «Լոս Անջելեսի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 7. «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 8. «Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռքե,  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
 9. «Հայաստանի և սփյուռքի հայկական մամուլի կոնտենտ անալիզ», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ

Մասնակցությունը գիտաժողովներին

 1. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում, միջազգային գիտաժողով՝ Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, հոկտեմբերի 26,
 2. Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы) международная научная  конференция-Этносоциология вчера и сегодня, Москва, 02-03 июнь,
 3. Տանաջյան Լ.Ա., 2015, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, միջազգային գիտաժողով՝  Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն, միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, 29-31 հոկտեմբեր,
 4. Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով), գիտաժողով՝ Հայ էթնիկությունը սեփական այլազգի միջավայրում, Երևան, 17-18 նոյեմբեր:
 5. Action Research, Effective Writing and Advocacy Training, OFSA, CEU, Բուդապեշտ  2018,
 6. «Փոփոխվող սփյուռքները. հայեցակարգեր և մոտեցումներ» ամառային ծրագիր,  Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնություն, Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան 2017,
 7. «Քանակական հետազոտություն. ինչպե՞ս հավաքագրել, վերլուծել և վիզուալացնել տվյալները» թեմայով ամառային դպրոց, ՀՌԿԿ-Հայաստան (CRRC), Երևան 2016,
 8.  HR soft skills training, "CASCADE CONSULTANTS" HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CONSULTING COMPANY, Երևան 2015:

Գիտական, հետազոտական հետաքրքրությունները

 Սփյուռքի հետազոտություններ, միգրացիա, սոցիալական փոփոխությունները սփյուռքում: