«Ազգային հանրապետությունը (ՀՀ) հայկական պարբերականներում. հայացք սփյուռքից և Հայաստանից»

Undefined

«Ազգային հանրապետությունը (ՀՀ) հայկական պարբերականներում. հայացք սփյուռքից և Հայաստանից»

Սփյուռքի նախարարություն, 2012թ:

2012 թվականին մեր բաժինը ձեռնամուխ եղավ հայերի էթնոսոցիալական կերպարի

վերաբերյալ գրքի աշխատանքներին, որի ֆինանսավորումն իրականացվել էր ՀՀ

Սփյուռքի նախարարության կողմից: Գրքում լուսաբանվելիք նախնական թեմաներից են`

հետազոտությունների իրականացման ժամանակ կոնտենտ անալիզի կիրառման ոլորտը

և մեթոդաբանություն հայրենիքի կերպարը Հայաստանի և սփյուռքի պարբերականներում

հայկական էթնիկ ինքնության տիպաբանության խնդիրները և այլն: